รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
NU. International Journal of Science / NU. International Journal of Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1686-5561 NU. International Journal of Science / NU. International Journal of Science 12 11 9 0 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 9 + 11 = 20

Thai Journal Impact Factors = 5 / 20 = 0.25

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงNU. International Journal of Science ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 20 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารNU. International Journal of Science ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
20
0
2
3
0
4
1
1
1
0
3
5
1
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
3
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
3
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
6
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
Thammasat International Journal of Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
NU. International Journal of Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
EnvironmentAsia
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0