รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Environment and Natural Resources Journal / Environment and Natural Resources Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1686-5456 Environment and Natural Resources Journal / Environment and Natural Resources Journal 14 13 13 1 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 13 + 13 = 26

Thai Journal Impact Factors = 0 / 26 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงEnvironment and Natural Resources Journal ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารEnvironment and Natural Resources Journal ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
15
1
0
0
7
3
0
0
0
3
0
1
1
Journal of Health Research
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
Environment and Natural Resources Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารอักษรศาสตร์ / Journal of Letters
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
EnvironmentAsia
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
Applied Environmental Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0