รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1686-4417 วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal 27 34 49 0 1 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 8 + 1 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 49 + 34 = 83

Thai Journal Impact Factors = 9 / 83 = 0.108

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
16
0
1
8
2
0
2
3
0
0
0
0
1
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
4
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
2
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0