รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Walailak Journal of Science and Technology / Walailak Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1686-3933 Walailak Journal of Science and Technology / Walailak Journal of Science and Technology 85 88 97 0 5 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 9 + 5 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 97 + 88 = 185

Thai Journal Impact Factors = 14 / 185 = 0.076

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงWalailak Journal of Science and Technology ทั้งหมด 28 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 42 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารWalailak Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
42
0
5
9
4
3
3
3
6
1
4
4
1
Walailak Journal of Science and Technology
12
0
1
6
2
1
2
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
3
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
18
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
22
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / Walailak Journal of Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0