รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Food Technology, Siam University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1686-3070 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Food Technology, Siam University 6 7 8 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 8 + 7 = 15

Thai Journal Impact Factors = 1 / 15 = 0.067

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
6
0
0
1
0
1
2
0
0
0
1
1
1
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0