รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1685-991X วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine 22 19 20 1 3 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 3 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 20 + 19 = 39

Thai Journal Impact Factors = 6 / 39 = 0.154

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 31 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
31
1
3
3
1
3
3
0
4
3
5
5
1
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
7
0
2
3
0
0
1
0
0
0
0
1
2
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
3
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
3
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
6
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
10
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
13
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1