รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications / ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1685-9545 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications / ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications 13 14 11 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 11 + 14 = 25

Thai Journal Impact Factors = 3 / 25 = 0.12

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
5
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0