รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1685-9502 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal 20 10 15 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 15 + 10 = 25

Thai Journal Impact Factors = 0 / 25 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเชียงใหม่สัตวแพทยสาร ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเชียงใหม่สัตวแพทยสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
1
วารสารสัตวแพทย์ / Journal of Kasetsart Veterinarians
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1