รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Thailand Statistician / Thailand Statistician
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1685-9057 Thailand Statistician / Thailand Statistician 17 16 16 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 16 + 16 = 32

Thai Journal Impact Factors = 1 / 32 = 0.031

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThailand Statistician ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThailand Statistician ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
6
0
0
1
1
2
0
1
1
0
0
0
1
Thailand Statistician
5
0
0
1
1
2
0
1
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0