รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1685-8573 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal 20 20 21 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 21 + 20 = 41

Thai Journal Impact Factors = 3 / 41 = 0.073

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
12
0
2
1
3
1
2
1
1
1
0
0
1
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / Journal of Information Technology Management and Innovation
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสารสนเทศศาสตร์ / Journal of Information Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Sripatum Review of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University Political Science Review Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ / Humanities and Social Sciences Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0