รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1685-6481 วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal 40 33 34 0 7 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 8 + 7 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 34 + 33 = 67

Thai Journal Impact Factors = 15 / 67 = 0.224

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารควบคุมโรค ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 28 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารควบคุมโรค ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
28
0
7
8
1
2
4
3
0
0
0
3
1
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
8
0
2
2
0
2
1
1
0
0
0
0
2
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
Science and Technology Asia
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / NRRU Community Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0