รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education 80 87 244 2 12 23

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 23 + 12 = 35

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 244 + 87 = 331

Thai Journal Impact Factors = 35 / 331 = 0.106

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งหมด 49 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 207 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
207
4
25
45
52
36
21
6
7
5
2
4
1
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
71
1
12
17
17
16
5
0
1
2
0
0
2
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
69
1
12
16
16
16
5
0
1
2
0
0
3
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
7
0
1
1
3
0
1
0
1
0
0
0
4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
4
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
4
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
6
Veridian E-Journal, Silpakorn University
3
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
8
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
10
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
13
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารปาริชาต / Parichart Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Humanities Naresuan University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
26
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี / Journal of Thonburi University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
29
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
30
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารสาระคาม / Sarakham Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารสารสนเทศศาสตร์ / Journal of Information Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / WMS Journal of Management
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / Journal of Kanchanaburi Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
Applied Environmental Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
37
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
44
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
45
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
46
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
47
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ / RTAFA Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / Journal of Research and Curriculum Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
49
Applied Environmental Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0