รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences / Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1685-1994 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences / Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 25 19 30 2 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 30 + 19 = 49

Thai Journal Impact Factors = 2 / 49 = 0.041

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงChiang Mai University Journal of Natural Sciences ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 21 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารChiang Mai University Journal of Natural Sciences ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
21
2
0
2
4
1
3
0
5
0
1
3
1
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
3
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
2
Chiang Mai Journal of Science
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
Songklanakarin Journal of Science and Technology
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
ScienceAsia
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
13
Food and Applied Bioscience Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
14
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
Engineering and Applied Science Research
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0