รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1685-1412 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal 56 53 53 0 2 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 2 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 53 + 53 = 106

Thai Journal Impact Factors = 6 / 106 = 0.057

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
13
0
2
4
2
0
0
1
0
0
1
3
1
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
2
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
รมยสาร / Rommayasan
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0