รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-9980 วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal 18 17 22 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 22 + 17 = 39

Thai Journal Impact Factors = 3 / 39 = 0.077

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
8
0
1
2
0
0
3
0
0
0
2
0
1
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0