รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Tropical Natural History / Tropical Natural History
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-9700 Tropical Natural History / Tropical Natural History 11 11 16 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 16 + 11 = 27

Thai Journal Impact Factors = 1 / 27 = 0.037

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงTropical Natural History ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารTropical Natural History ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
16
0
1
0
0
0
0
1
1
1
2
10
1
Tropical Natural History
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
3
The Natural History Bulletin of the Siam Society
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย / Journal of Wildlife in Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0