รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-7805 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science 36 16 18 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 18 + 16 = 34

Thai Journal Impact Factors = 1 / 34 = 0.029

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
9
0
0
1
0
2
2
0
0
1
1
2
1
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science Ladkrabang
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0