รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-7430 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health 34 30 26 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 26 + 30 = 56

Thai Journal Impact Factors = 2 / 56 = 0.036

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 33 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
33
0
2
0
7
7
9
4
2
1
1
0
1
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
19
0
2
0
3
6
1
4
2
0
1
0
2
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
5
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Burirum Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / NRRU Community Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0