รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-7201 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology 17 24 60 0 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 60 + 24 = 84

Thai Journal Impact Factors = 6 / 84 = 0.071

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
17
0
1
5
4
2
1
1
1
2
0
0
1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology
4
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
0
2
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0