รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-5454 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University 16 14 10 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 10 + 14 = 24

Thai Journal Impact Factors = 3 / 24 = 0.125

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
6
0
1
2
2
0
1
0
0
0
0
0
1
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0