รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-5241 ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal 56 73 64 0 5 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 11 + 5 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 64 + 73 = 137

Thai Journal Impact Factors = 16 / 137 = 0.117

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงธรรมศาสตร์เวชสาร ทั้งหมด 46 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 62 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
62
0
5
11
10
9
7
9
3
3
2
3
1
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
7
0
2
1
0
0
0
2
2
0
0
0
2
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
3
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
6
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
7
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
8
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
9
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
10
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
ลำปางเวชสาร / Lampang Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
18
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
20
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
29
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
32
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
34
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
Asian Biomedicine
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
38
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
39
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
42
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
43
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
44
The Bangkok Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
45
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข / Public Health and Health Laws Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / Journal of Information Technology Management and Innovation
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0