รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses 161 65 49 26 57 43

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 43 + 57 = 100

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 49 + 65 = 114

Thai Journal Impact Factors = 100 / 114 = 0.877

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลทหารบก ทั้งหมด 95 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 412 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลทหารบก ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
412
26
57
43
169
59
30
5
10
8
1
4
1
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
209
22
40
23
80
23
11
1
2
4
1
2
2
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
7
0
0
1
2
3
1
0
0
0
0
0
3
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
7
0
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
4
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
6
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
6
1
0
1
0
1
2
0
0
1
0
0
6
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
6
1
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
5
0
0
0
2
1
1
0
1
0
0
0
8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
5
0
0
1
2
1
0
0
1
0
0
0
9
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
5
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
1
10
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
5
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
5
0
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
4
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
4
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
4
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
15
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
4
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
4
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
17
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
3
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
18
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
3
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
19
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
3
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
23
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
24
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
25
Veridian E-Journal, Silpakorn University
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
3
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
27
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
3
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
28
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
3
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
29
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข / Public Health and Health Laws Journal
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
32
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
33
Journal of Health Research
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
37
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
39
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
40
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
41
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
43
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
46
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
47
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / Journal of Information Technology Management and Innovation
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
51
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
53
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
54
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
55
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
56
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
57
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
58
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
59
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
60
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
61
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
63
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
64
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
65
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
66
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
67
อินฟอร์เมชั่น / Information
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
68
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
69
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
70
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
71
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
72
วารสารราชนครินทร์ / Journal of Rajanagarindra
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
73
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร / MUT Journal of Business Administration
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
74
วารสารสารสนเทศ / Journal of Information
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
75
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
76
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
77
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
78
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
79
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
80
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
81
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
82
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
83
ครุศาสตร์สาร
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
85
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
86
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร / The Journal of Administration Development Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
88
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Journal of Neurology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
90
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
91
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
92
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
94
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
95
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0