รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-3613 วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education 34 44 41 0 4 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 8 + 4 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 41 + 44 = 85

Thai Journal Impact Factors = 12 / 85 = 0.141

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารคณะพลศึกษา ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 36 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารคณะพลศึกษา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
36
0
4
8
6
3
8
3
0
1
0
3
1
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
11
0
2
5
3
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
7
0
2
2
1
1
0
1
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
5
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
ลำปางเวชสาร / Lampang Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย / Built Environment Inquiry
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani University Academic Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0