รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ScienceAsia / ScienceAsia
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-1874 ScienceAsia / ScienceAsia 59 58 59 1 0 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 6 + 0 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 59 + 58 = 117

Thai Journal Impact Factors = 6 / 117 = 0.051

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงScienceAsia ทั้งหมด 31 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 60 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารScienceAsia ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
60
1
0
6
3
10
6
3
3
3
2
23
1
ScienceAsia
9
1
0
2
1
1
2
1
1
0
0
0
2
Chiang Mai Journal of Science
8
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
4
3
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
5
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
2
4
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
5
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
3
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
6
Agriculture and Natural Resources
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
7
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
8
Engineering Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10
Science, Engineering and Health Studies
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
11
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
Thammasat International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Thailand Statistician
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
24
NU. International Journal of Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
26
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
EnvironmentAsia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
29
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
Pharmaceutical Sciences Asia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
31
Science and Technology Asia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1