รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-1262 วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council 37 38 38 1 18 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 11 + 18 = 29

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 38 + 38 = 76

Thai Journal Impact Factors = 29 / 76 = 0.382

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสภาการพยาบาล ทั้งหมด 100 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 382 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสภาการพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
382
1
18
11
35
43
80
50
37
37
12
58
1
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
28
0
0
0
2
4
12
2
2
3
1
2
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
17
0
0
0
3
2
2
4
3
0
0
3
3
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
16
1
2
1
2
2
1
3
1
1
0
2
4
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
16
0
1
2
1
2
5
2
0
1
0
2
5
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
13
0
0
0
3
1
2
1
1
1
0
4
6
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
10
0
3
1
1
1
0
3
0
0
0
1
7
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
10
0
0
1
3
1
2
0
2
1
0
0
8
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
9
0
1
0
2
0
1
0
0
2
1
2
9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
9
0
0
0
2
2
1
3
0
0
0
1
10
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
9
0
0
0
1
0
5
0
1
2
0
0
11
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
9
0
0
0
0
2
1
0
1
2
1
2
12
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
9
0
0
1
2
0
2
0
1
0
0
3
13
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
9
0
0
1
1
2
2
0
2
0
1
0
14
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
8
0
1
0
0
1
1
1
0
2
0
2
15
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
8
0
0
0
1
3
2
1
1
0
0
0
16
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
8
0
0
0
0
1
2
1
2
1
0
1
17
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
8
0
0
0
1
2
2
1
0
1
0
1
18
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
7
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
2
19
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
7
0
1
0
0
0
1
2
1
0
0
2
20
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
7
0
1
0
0
1
1
0
0
2
0
2
21
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
6
0
0
0
0
0
1
0
2
2
0
1
22
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
6
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
2
23
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
6
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
2
24
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
6
0
0
0
0
0
3
1
1
0
1
0
25
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
6
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
26
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
6
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
2
27
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
5
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
28
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
4
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
29
พยาบาลสาร / Nursing Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
30
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
4
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
31
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
4
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
32
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
4
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
33
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
4
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
34
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
4
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
35
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
4
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
36
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
4
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
37
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
38
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
3
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
39
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
3
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
40
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
41
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
42
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
43
Songklanakarin Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
44
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
45
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
46
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
วชิรสารการพยาบาล / Vajira Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
48
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
49
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
50
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
51
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
52
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
53
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
54
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
55
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
56
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
57
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
58
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
59
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
60
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
61
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
62
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
63
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
64
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
65
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
66
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
67
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
68
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
69
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
70
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
71
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
72
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
73
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
74
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
76
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
77
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
78
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
79
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
80
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
81
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
82
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
83
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร / The Journal of Administration Development Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
84
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
85
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
86
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท / AEE-T Journal of Environmental Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
87
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
88
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
89
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / Journal of Research and Curriculum Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
90
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / EAU Heritage Journal Social Science and Humanity
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
91
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / Journal of Psychology Kasem Bundit University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
92
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
93
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ / Academic journal of north Bangkok university
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
94
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
95
The Bangkok Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
97
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
98
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
99
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข / Public Health and Health Laws Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0