รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0875-6920 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal 34 25 22 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 22 + 25 = 47

Thai Journal Impact Factors = 5 / 47 = 0.106

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเชียงใหม่ทันตแพทยสาร ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเชียงใหม่ทันตแพทยสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
14
0
1
4
1
3
2
1
0
0
0
2
1
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
8
0
0
1
0
3
2
1
0
0
0
1
2
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0