รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0859-9807 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal 61 19 18 1 2 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 2 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 18 + 19 = 37

Thai Journal Impact Factors = 7 / 37 = 0.189

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งหมด 34 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 52 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
52
1
2
5
5
9
11
6
6
3
3
1
1
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
8
1
0
1
3
2
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
4
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
5
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
8
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
9
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
17
วารสารปาริชาต / Parichart Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
20
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย / Thai Society of Agricultural Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
22
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
23
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
24
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
25
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
26
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
28
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
29
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
30
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
31
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / WMS Journal of Management
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
33
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
34
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0