รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0859-9343 วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal 33 21 24 0 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 24 + 21 = 45

Thai Journal Impact Factors = 6 / 45 = 0.133

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสาร มฉก.วิชาการ ทั้งหมด 54 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 66 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสาร มฉก.วิชาการ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
66
0
1
5
10
8
10
4
12
3
0
13
1
วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review
7
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
5
2
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
3
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
6
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
7
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat Law Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
14
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19
International Journal of the Computer, The Internet and Management
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
22
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
มนุษยศาสตร์สาร / Journal of Human Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
25
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
วารสารช่อพะยอม / Chophayom Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
29
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารหาดใหญ่วิชาการ / Hatyai Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
31
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
38
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
40
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
42
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
44
HRD Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
45
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
47
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
48
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
49
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
วารสารศิลป์ปริทัศน์ / Art Pritas Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
51
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
52
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
53
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา / Chalermkanchana Academic Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
54
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0