รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0859-9254 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal 14 16 15 1 0 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 0 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 15 + 16 = 31

Thai Journal Impact Factors = 4 / 31 = 0.129

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
14
1
0
4
1
0
1
0
2
1
0
4
1
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
3
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1