รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0859-7251 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital 51 72 65 0 4 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 4 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 65 + 72 = 137

Thai Journal Impact Factors = 8 / 137 = 0.058

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารโรงพยาบาลสกลนคร ทั้งหมด 15 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 22 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารโรงพยาบาลสกลนคร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
22
0
4
4
3
3
1
3
0
1
3
0
1
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
3
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
2
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
3
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
4
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0