รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0859-6808 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal 20 17 14 0 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 14 + 17 = 31

Thai Journal Impact Factors = 6 / 31 = 0.194

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 18 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
18
0
1
5
4
8
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
BU Academic Review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ / Journal of Social Academic
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0