รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0859-5453 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental 41 40 32 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 32 + 40 = 72

Thai Journal Impact Factors = 3 / 72 = 0.042

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 21 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 27 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
27
0
1
2
2
1
1
0
3
1
0
16
1
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
5
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
2
2
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารโภชนาการ / Journal of Nutrition Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
The Bangkok Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0