รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0859-497X วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand 16 16 18 8 14 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 9 + 14 = 23

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 18 + 16 = 34

Thai Journal Impact Factors = 23 / 34 = 0.676

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 51 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 126 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
126
8
14
9
7
22
4
7
6
2
2
45
1
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
28
5
11
2
1
0
1
1
2
0
1
4
2
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
11
0
2
0
0
2
0
0
0
0
1
6
3
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
8
0
0
0
1
3
0
2
0
0
0
2
4
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
6
0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
1
5
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
5
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
6
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
5
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
7
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
4
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
8
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
10
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
11
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
12
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
13
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
14
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
15
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
16
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
17
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
18
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
19
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
20
วารสารจิตวิทยาคลินิก / Thai Journal of Clinical Psychology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
ลำปางเวชสาร / Lampang Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
29
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
34
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
39
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
40
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
41
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
42
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
44
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
45
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
48
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ / Journal of research and development in special education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Western University Research Journal of Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
51
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0