รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0859-4562 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima 20 20 14 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 14 + 20 = 34

Thai Journal Impact Factors = 1 / 34 = 0.029

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ทั้งหมด 40 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 65 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
65
0
0
1
21
15
7
16
5
0
0
0
1
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
6
0
0
0
1
1
2
1
1
0
0
0
2
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
4
0
0
0
1
2
0
1
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
4
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
4
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
18
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารรูสมิแล / RUSAMELAE JOURNAL
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
25
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
29
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
34
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
38
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
39
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
40
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0