รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0859-3949 วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal 36 39 27 1 11 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 11 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 27 + 39 = 66

Thai Journal Impact Factors = 13 / 66 = 0.197

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
17
1
11
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
7
1
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0