รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0859-3299 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences 26 20 29 0 1 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 9 + 1 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 29 + 20 = 49

Thai Journal Impact Factors = 10 / 49 = 0.204

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งหมด 22 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 24 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
24
0
1
9
4
0
0
6
2
2
0
0
1
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
Journal of Health Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
14
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
15
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
22
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0