รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0859-1180 วารสารอาหารและยา / FDA Journal 15 26 25 0 2 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 2 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 25 + 26 = 51

Thai Journal Impact Factors = 7 / 51 = 0.137

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารอาหารและยา ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 26 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารอาหารและยา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
26
0
2
5
4
5
3
2
2
1
2
0
1
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
6
0
1
0
3
0
0
1
1
0
0
0
2
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
3
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
14
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
15
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0