รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research 49 37 34 1 9 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 6 + 9 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 34 + 37 = 71

Thai Journal Impact Factors = 15 / 71 = 0.211

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ทั้งหมด 56 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 125 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
125
1
9
6
17
11
24
15
5
7
17
13
1
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
17
0
2
0
6
2
1
2
1
1
2
0
2
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
14
0
0
2
1
0
5
4
0
0
1
1
3
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
7
1
2
0
0
1
2
0
1
0
0
0
4
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
6
0
0
0
1
0
0
1
1
2
0
1
5
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
5
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
3
6
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
4
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
7
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
8
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
3
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
11
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
12
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
13
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
15
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
18
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
19
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
22
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
23
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข / Public Health and Health Laws Journal
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
24
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
26
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
27
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
Journal of Health Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
31
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
32
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
33
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
35
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
วารสารราชนครินทร์ / Journal of Rajanagarindra
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
40
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
41
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
42
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
44
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
45
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
46
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
47
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
48
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
49
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani University Academic Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร / The Journal of Administration Development Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
51
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
52
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
53
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
54
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / WMS Journal of Management
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
55
วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
56
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1