รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-8899 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen 30 33 21 1 5 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 5 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 21 + 33 = 54

Thai Journal Impact Factors = 9 / 54 = 0.167

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ทั้งหมด 28 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 53 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
53
1
5
4
9
10
15
7
1
0
1
0
1
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
10
0
1
1
1
2
5
0
0
0
0
0
2
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
7
0
1
0
3
3
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
3
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
5
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
8
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
16
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
The Bangkok Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Songklanakarin Dental Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา / Chalermkanchana Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Western University Research Journal of Humanities and Social Science
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0