รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Suranaree Journal of Science and Technology / Suranaree Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-849X Suranaree Journal of Science and Technology / Suranaree Journal of Science and Technology 43 49 37 1 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 37 + 49 = 86

Thai Journal Impact Factors = 0 / 86 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงSuranaree Journal of Science and Technology ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารSuranaree Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
15
1
0
0
1
2
2
2
2
1
0
4
1
Chiang Mai Journal of Science
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
Suranaree Journal of Science and Technology
3
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
3
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
Thammasat International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
Engineering and Applied Science Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0