รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Bulletin of Health, Science and Technology / Bulletin of Health, Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-7531 Bulletin of Health, Science and Technology / Bulletin of Health, Science and Technology 15 24 18 1 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 18 + 24 = 42

Thai Journal Impact Factors = 5 / 42 = 0.119

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงBulletin of Health, Science and Technology ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารBulletin of Health, Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
7
1
1
4
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Bulletin of Health, Science and Technology
6
1
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
2
Journal of Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0