รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-7418 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology 60 47 36 4 12 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 12 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 36 + 47 = 83

Thai Journal Impact Factors = 14 / 83 = 0.169

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 45 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 61 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
61
4
12
2
6
10
2
6
4
2
2
11
1
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
8
1
4
1
0
1
0
1
0
0
0
0
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
5
0
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
4
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
4
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
6
SNRU Journal of Science and Technology
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
สารศิริราช / Siriraj Hospital Gazette
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารภาษาปริทัศน์ / Pasaa Paritat Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
18
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
International Journal of the Computer, The Internet and Management
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
Thammasat International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
NU. International Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
29
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
30
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
31
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / MBA-KKU Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
32
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
34
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Sripatum Review of Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Journal of Science and Technology Kasetsart University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
37
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
38
The Bangkok Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
40
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
41
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
44
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
45
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0