รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-6527 วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health 16 19 19 1 9 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 10 + 9 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 19 + 19 = 38

Thai Journal Impact Factors = 19 / 38 = 0.5

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิทยาสารทันตสาธารณสุข ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 80 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิทยาสารทันตสาธารณสุข ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
80
1
9
10
6
3
3
4
4
3
6
30
1
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
27
1
4
3
2
0
2
0
2
2
2
9
2
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
16
0
1
2
3
2
1
1
0
0
1
5
3
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
9
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
5
4
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
8
0
2
1
1
0
0
1
0
1
0
2
5
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
7
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
4
6
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
7
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
8
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
13
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
14
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1