รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science 153 113 114 3 20 34

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 34 + 20 = 54

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 114 + 113 = 227

Thai Journal Impact Factors = 54 / 227 = 0.238

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการสาธารณสุข ทั้งหมด 96 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 218 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการสาธารณสุข ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
218
3
20
34
26
19
7
13
9
16
25
46
1
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
21
1
4
4
4
1
0
1
1
2
1
2
2
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
10
1
0
2
1
1
0
1
0
0
2
2
3
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
9
0
1
0
0
1
1
0
2
1
1
2
4
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
8
0
1
2
0
0
1
3
0
0
1
0
5
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
8
0
1
1
0
0
1
2
2
0
0
1
6
พยาบาลสาร / Nursing Journal
6
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
3
7
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
5
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
8
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
5
0
1
2
0
0
0
0
0
0
2
0
9
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
5
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
2
10
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
4
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
11
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
4
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
13
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
4
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
14
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
4
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
15
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
16
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
4
0
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
17
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
18
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
19
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
20
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
3
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
21
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
22
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
23
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
24
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Sciences
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
26
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
28
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
29
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
30
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
31
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
32
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
33
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
34
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
35
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
37
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
38
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
40
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
41
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
42
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
46
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
47
ลำปางเวชสาร / Lampang Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
48
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
49
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
51
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
52
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
53
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
54
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
55
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
56
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
57
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
58
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
61
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
62
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
63
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
64
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
65
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
66
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
67
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
69
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
70
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
71
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
72
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
73
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ / Journal of Graduate Studies Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
74
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
75
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
76
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
77
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย / Journal of Thai Stroke Society
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
78
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
79
Asian Biomedicine
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
80
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
81
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
82
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
83
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
84
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
85
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ / Journal of Social Academic
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
86
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
87
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
88
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
89
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
90
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
91
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
92
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
93
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Songklanakarin Dental Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
94
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
95
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
96
Pharmaceutical Sciences Asia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1