รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-4435 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal 90 84 85 5 16 41

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 41 + 16 = 57

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 85 + 84 = 169

Thai Journal Impact Factors = 57 / 169 = 0.337

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 68 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 157 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
157
5
16
41
43
25
7
8
0
5
1
6
1
Thai Journal of Science and Technology
42
1
5
14
17
2
0
1
0
1
0
1
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
22
0
4
8
5
1
1
2
0
0
0
1
3
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
6
0
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
4
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
9
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
10
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ครุศาสตร์สาร
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
17
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Journal of Science and Technology Kasetsart University
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
20
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
22
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
23
วารสารจิตวิทยาคลินิก / Thai Journal of Clinical Psychology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
29
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
30
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
31
Journal of Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science Ladkrabang
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
38
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
40
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Engineering Journal of Siam University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
43
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
45
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
46
NU. International Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
47
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
48
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
49
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
51
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
53
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
54
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
55
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Law Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
57
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
58
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
59
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ / Humanities and Social Sciences Review
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
60
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / TNI Journal of Engineering and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
61
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
62
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / -
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
64
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
65
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย / Journal of Professional Routine to Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
66
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
67
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
68
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0