รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-4338 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University 36 35 29 3 6 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 11 + 6 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 29 + 35 = 64

Thai Journal Impact Factors = 17 / 64 = 0.266

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมด 47 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 115 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
115
3
6
11
11
10
15
18
8
7
7
19
1
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
18
1
2
1
3
4
2
3
1
0
0
1
2
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
8
1
1
0
1
2
1
1
0
0
0
1
3
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
6
0
0
1
0
0
2
3
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
6
1
0
0
0
0
2
0
1
0
0
2
5
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
4
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
6
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
4
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
7
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
4
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
8
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
3
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
9
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
10
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
3
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
11
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
3
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
13
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
14
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
15
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
16
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
17
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
18
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
19
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
22
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
23
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
24
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
26
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
28
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
29
The Clinical Academia
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
30
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
31
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
34
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
36
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
37
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
39
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
40
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
41
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
42
International Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
43
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
44
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
45
วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
47
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal of Medicine
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0