รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย / Journal of Wildlife in Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-396X วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย / Journal of Wildlife in Thailand 10 8 18 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 18 + 8 = 26

Thai Journal Impact Factors = 1 / 26 = 0.038

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
15
0
0
1
1
0
3
2
2
1
0
5
1
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย / Journal of Wildlife in Thailand
7
0
0
1
0
0
1
1
2
0
0
2
2
Tropical Natural History
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
4
วารสารวิจัยสังคม / Journal of Social Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
Applied Environmental Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1