รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-3080 วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing 25 26 22 0 3 29

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 29 + 3 = 32

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 22 + 26 = 48

Thai Journal Impact Factors = 32 / 48 = 0.667

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเกื้อการุณย์ ทั้งหมด 70 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 119 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเกื้อการุณย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
119
0
3
29
35
23
19
2
1
1
2
4
1
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
8
0
0
1
2
2
1
0
0
1
0
1
2
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
6
0
0
1
2
2
0
1
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
5
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
4
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
4
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
4
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
4
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
4
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
3
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
9
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
10
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
3
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
11
Veridian E-Journal, Silpakorn University
3
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
16
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
19
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
20
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
24
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ / Kasetsart Educational Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Journal of Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
37
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
39
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
40
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
42
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
45
วชิรสารการพยาบาล / Vajira Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
47
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
49
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
50
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
51
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
52
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
53
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
54
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
55
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
56
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
57
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
58
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
59
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
60
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
61
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
62
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
63
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท / AEE-T Journal of Environmental Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
64
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
65
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ / Valaya Alongkorn Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
66
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
67
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
68
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
69
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
70
Asean Journal of Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0