รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-2297 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal 5 10 14 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 14 + 10 = 24

Thai Journal Impact Factors = 1 / 24 = 0.042

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
9
0
0
1
0
1
0
2
0
0
1
4
1
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
Journal of Applied Animal Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0