รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-2025 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine 37 37 33 0 3 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 7 + 3 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 33 + 37 = 70

Thai Journal Impact Factors = 10 / 70 = 0.143

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 55 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
55
0
3
7
2
4
4
4
6
1
1
23
1
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
24
0
2
2
1
1
1
2
5
0
0
10
2
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
12
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
8
3
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
8
0
1
2
0
2
2
0
0
0
0
1
4
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
Asian Biomedicine
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
6
Journal of Associated Medical Sciences
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
7
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วิสัญญีสาร / The Thai Journal of Anesthesiology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0